Over TWO

De Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt bij en toezicht houdt  op de afgesproken hervormingen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten.  De TWO is de voorloper van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Het COHO wordt met een wet opgericht en is een bestuursorgaan met zelfstandige taken.

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Op dit moment wordt gewerkt aan het oprichten van het COHO. Tegelijkertijd moeten de hervormingen en maatregelen in de landspakketten worden uitgevoerd en de uitvoeringsagenda opgezet en beheerd. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tijdelijke Werkorganisatie, opgezet om deze werkzaamheden uit te voeren samen met de Nederlandse ministeries, die inhoudelijke expertise leveren, en de landen. 

De TWO stelt gezamenlijk met elk land een uitvoeringsagenda op ter uitwerking van de landspakketten. Deze Uitvoeringsagenda wordt periodiek geactualiseerd. De TWO is het eerste aanspreekpunt voor de landen als het gaat om de maatregelen, projecten en programma’s uit de uitvoeringsagenda. Ook houdt de TWO toezicht op de uitvoering van deze maatregelen, projecten en programma’s en brengt daarover periodiek een uitvoeringsrapportage uit.

Organisatie

Binnen de TWO is een afdeling Landen met drie programmateams: Aruba, Curaçao, Sint Maarten. De programmateams hebben tot taak om de ontwikkeling en uitvoering van projecten, programma’s en maatregelen door overheidsorganen en overheidsbedrijven van de landen met betrekking tot de in een landspakket omschreven onderwerpen te ondersteunen en te monitoren. Deze teams werken gedeeltelijk in Nederland (bijvoorbeeld voor overleg met de Nederlandse ministeries) en in de landen. Naast de afdeling Landen komt er een afdeling Toezicht, Financiën en Bedrijfsvoering. 

Taken:

  • het ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van projecten, programma’s en maatregelen door overheidsorganen en overheidsbedrijven van de landen met betrekking tot de in een landspakket omschreven onderwerpen, zoals nader uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en voor zover relevant een plan van aanpak. De TWO kan in dit kader
    • direct of indirect financiële middelen verstrekken aan overheidsorganen;
    • deskundigheid en uitvoeringscapaciteit ter beschikking stellen;
    • overheden en overheidsbedrijven doorlichten;
    • subsidies verlenen aan burgers en privaatrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van overheidsbedrijven.
  • het houden van toezicht op de voortgang van projecten, programma’s en maatregelen door overheidsorganen en overheidsbedrijven van de landen met betrekking tot de in een landspakket omschreven onderwerpen, zoals nader uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en voor zover relevant een plan van aanpak.

Oprichting COHO

Onder voorbehoud van de parlementaire behandeling in de landen, wordt het COHO in 2022 formeel opgericht. De precieze oprichtingsdatum is afhankelijk van de duur van het rijkwetgevingstraject. 

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de inrichting van de organisatiestructuur waarin de wettelijke taken kunnen worden ondergebracht. Daarnaast worden er praktische zaken voorbereid, zoals vestigingen in alle landen, werving personeel, ICT voorzieningen, de financiële administratie en communicatie. Na oprichting bestaat het COHO uit een bestuur van drie leden en een ambtelijke organisatie die de feitelijke uitvoering namens het bestuur doet. 

Locaties COHO

Er komen vier kantoren voor het COHO, één kantoor in Den Haag en de overige in de hoofdsteden van de landen. In Den Haag zal vooral de afstemming met de Nederlandse ministeries plaatsvinden, die inhoudelijk expertise inbrengen voor de hervormingstrajecten. In de landen vindt de ondersteuning plaats van de projecten die daar lopen.